Jak korzystnie przeprowadzić rozwód lub separację

Rozwody.Katowice.pl jest praktycznym przewodnikiem po tematyce rozwodów i prawa rodzinnego dla osób poszukujących pomocy prawnej. Znajdziesz w nim informacje przydatne w sprawach o rozwód, alimenty, kontakty i opiekę nad dziećmi, podział majątku małżeńskiego oraz innych kwestiach związanych z rozwiązaniem małżeństwa. Chcemy, aby nasz skromny serwis był darmowym asystentem, który pomoże sprawnie i skutecznie przeprowadzić sprawę. Wszelkie udostępniane treści są darmowe i można je wykorzystywać we własnych sprawach.


Dowiedz się krok po kroku jak przeprowadzić sprawę o rozwód.

Jak przebiega proces rozwodowy

Proces rozwodowy przebiega w kilku etapach. Dowiedz się krok po kroku jak przeprowadzić sprawę rozwodową i uzyskać rozwód

Jak długo trwa postępowanie rozwodowe?

Proces rozwodowy składa się z kilku zasadniczych etapów, z których każdy ma istotne znaczenie dla końcowego efektu. W zależności od charakteru sprawy oraz aktywności stron, sprawa może trwać od 3 miesięcy do 2 lat, a w ekstremalnych przypadkach nawet 5 lat. Standardowo jednak wyrok uzyskuje się od 6 do 12 miesięcy po złożeniu pozwu.

 

Etap I – pozew i odpowiedź na pozew

Gdy podejmiesz już decyzję o rozwodzie, musisz najpierw zbadać, czy w twojej sytuacji istnieją podstawy do orzeczenia rozwodu (obiektywne przesłanki rozwodu). Składając pozew należy bowiem przedstawić sądowi swoje żądania oraz powody dla których chcesz zakończyć małżeństwo, jak również wskazać fakty i dowody, na których sąd ma oprzeć swoją decyzję. W sprawach szczególnie skomplikowanych, w pozwie podaje się również uzasadnienie prawne oraz dodatkowe wnioski i dokumenty.

Przeczytaj jak sporządzić pozew

Pamiętaj, że zgodne stanowisko stron znacznie przyspiesza postępowanie, gdyż to strony przedstawiają fakty i stawiają żądania. W braku porozumienia z małżonkiem musisz  możliwie obiektywnie ocenić swoją sytuację, gdyż pochopna lub przedwczesna decyzja o złożeniu pozwu może mieć negatywne skutki.

Przeczytaj jakie decyzje może podjąć sąd

Złożenie pozwu rozwodowego powoduje tzw. wszczęcie procesu. Pozew składa zawsze tylko jeden z małżonków (powód), natomiast drugi z małżonków (pozwany) po otrzymaniu pozwu składa odpowiedź na pozew, w której przedstawia swoje stanowisko w sprawie. Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew, powód – w zależności od treści odpowiedzi – może podtrzymać swoje stanowisko lub odpowiednio je zmodyfikować.

 

ETAP II – rozprawa i postępowanie dowodowe

Postępowanie dowodowe może zakończyć się już na jednej rozprawie, ale może również przybrać rozmiary skomplikowanej sprawy karnej. Każda ze stron jest bowiem uprawniona do obrony swoich racji i powoływania dowodów na przedstawione przez siebie okoliczności.,

Przeczytaj jakie dowody można powołać i jak wygląda postępowanie dowodowe.

Minimalny zakres postępowania stanowi przedłożenie w sądzie odpowiednich dokumentów i przesłuchanie małżonków. Taka sytuacja dotyczy jednak tylko przypadków, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Nie oznacza to jednak, że przy obecności dzieci postępowania nie można przeprowadzić na jednej rozprawie, natomiast nie może ono być ograniczone jedynie do przesłuchania stron.

Maksymalny zakres postępowania to obszerne dowody, w tym analiza wszelkich dokumentów, przesłuchanie powołanych świadków, badanie zapisów audio i video, billingów, zapisów komunikacji internetowej, opinia psychologiczna w zakresie dzieci, wywiad środowiskowy, jak również przesłuchanie stron zwieńczone prezentacją przez pełnomocników obszernej argumentacji prawnej. Takie postępowanie może się składać z wielu posiedzeń (rozpraw) i trwać nawet kilka lat.

Podsumowując: niewątpliwie decydujący wpływ na długość postępowania oraz kształt wyroku ma postępowanie dowodowe, którego przebieg w dużym stopniu zależy od postawy i aktywności stron.

 

ETAP III – wyrok rozwodowy

Po zakończeniu postępowania dowodowego sąd zamyka rozprawę i wydaje wyrok biorąc pod uwagę udowodniony stan sprawy z chwili orzekania. Stronom służy apelacja od wyroku do sądu II instancji – sądu apelacyjnego. W razie wniesienia apelacji postępowanie sądowe trwa nadal, a sąd drugiej instancji może przeprowadzić dodatkowe dowody lub zmienić ocenę prawną zawartą w wyroku pierwszej instancji.

W przypadku gdy żadna ze stron nie wniesie apelacji, wyrok staje się prawomocny.

Zobacz przykład wyroku rozwodowego

Przeczytaj Jak wnieść apelację od wyroku rozwodowego

Przeczytaj co można zrobić po uprawomocnieniu się wyroku