Jak korzystnie przeprowadzić rozwód lub separację

Rozwody.Katowice.pl jest praktycznym przewodnikiem po tematyce rozwodów i prawa rodzinnego dla osób poszukujących pomocy prawnej. Znajdziesz w nim informacje przydatne w sprawach o rozwód, alimenty, kontakty i opiekę nad dziećmi, podział majątku małżeńskiego oraz innych kwestiach związanych z rozwiązaniem małżeństwa. Chcemy, aby nasz skromny serwis był darmowym asystentem, który pomoże sprawnie i skutecznie przeprowadzić sprawę. Wszelkie udostępniane treści są darmowe i można je wykorzystywać we własnych sprawach.


Dowiedz się krok po kroku jak przeprowadzić sprawę o rozwód.

Jak odpowiedzieć na pozew

Jeżeli dostałeś/dostałaś pozew rozwodowy, oznacza to że sąd przyjął do rozpoznania sprawę i musisz przygotować odpowiedź -  zająć stanowisko w procesie. Jest kilka możliwości.

Generalnie w odpowiedzi na pozew o rozwód możesz:

 • zgodzić się w całości z żądaniami powoda/powódki
 • zgodzić się na rozwód, ale na całkiem innych warunkach (np. z wyłącznej winy powoda/powódki, żądając innych alimentów na dzieci itd.)
 • zgodzić się na rozwód przyjmując pewne warunki (np. bez orzekania o winie), a w innych punktach żądać odmiennie (np. wysokość alimentów)
 • odmówić zgody na rozwód z określonych przyczyn (przeczytaj kiedy można odmówić zgody na rozwód)
 • zażądać separacji zamiast rozwodu (przeczytaj kiedy rozwód a kiedy separacja).

Doręczenie pozwu

Gdy pozew spełnia wszystkie warunki formalne, sąd przyjmuje sprawę do rozpoznania i doręcza pozew drugiej stronie (pozwanemu). Wraz z doręczeniem sąd wzywa do wniesienia pisemnej odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od jego otrzymania. Odpowiedź na pozew powinna zawierać oświadczenia co do twierdzeń powoda dotyczących okoliczności faktycznych oraz wszelkie zarzuty i dowody na poparcie stanowiska wyrażonego w odpowiedzi na pozew.

Teoretycznie pozwany(a) może być w całym procesie zupełnie bierny(a) i w ogóle nie zająć żadnego stanowiska. Skutek prawny jakim jest rozwód wynika bowiem ze złożonych przez powoda żądań i obiektywnych przesłanek, które zostały udowodnione w procesie. Należy jednak pamiętać, że w zakresie faktów małżonek pozwany ma obowiązek złożyć zeznania jako strona, gdyż przesłuchanie stron w sprawie o rozwód jest obligatoryjne. Ponadto odpowiedź na pozew ukierunkowuje przebieg postępowania na wskazane w niej fakty i dowody oraz ich prawną interpretację.

Jakie stanowisko można zająć w odpowiedzi na pozew?

Stanowisko wyrażone w odpowiedzi na pozew powinno zarówno wyrażać oczekiwania strony, jak i uwzględniać możliwości prawne i proceduralne, które wynikają z faktycznej sytuacji. Są to w w zasadzie te same elementy, co przy planowaniu rozwodu i sporządzaniu pozwu.

Najlepiej odnieść się kolejno do poszczególnych punktów pozwu, oświadaczając:

 • czy pozwany(a) zgadza się na rozwód, a jeśli tak to z czyjej winy (przeczytaj o winie , przeczytaj kiedy można odmówić zgody na rozwód)
 • komu sąd ma powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej (przeczytaj o władzy rodzicielskiej)
 • jaką kwotę alimentów i od którego rodzica ma przyznać sąd (przeczytaj o alimentach na dzieci)
 • czy strona domaga się alimentów dla siebie jako małżonka (przeczytaj o alimentach na małżonka)
 • czy i jak strona chce uregulować sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania (przeczytaj o mieszkaniu)
 • jak mają zostać pokryte/zwrócone koszty procesowe (przeczytaj o kosztach)
 • jakie dowody pozwany(a) chce przeprowadzić (przeczytaj jakie dowody można powołać)
 • czy strona składa inne żądania (przeczytaj o żądaniach ubocznych).

Zgoda na rozwód – czy jest konieczna?

Generalnie zgoda drugiego małżonka na rozwód nie jest wymagana, poza wypadkiem, gdy rozwodu żąda małżonek wyłączne winny rozkładu pożycia (tzw. zasada rekryminacji). Z kolei w przypadkach, gdy wskutek rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, sąd może odmówić rozwodu niezależnie od zajętego stanowiska stron. Są to jednak sytuacje ekstremalnie rzadkie, gdyż generalną regułą postępowania cywilnego (w tym rozwodowego) jest orzekanie na żądanie stron. Jeżeli zatem powód wykaże trwały i zupełny rozkład pożycia, a zasada rekryminacji nie znajdzie zastosowania, orzeczenie rozwodu jest niezależne od zgody pozwanego/pozwanej.

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli odmowa zgody jest prawnie niezasadna, to takie stanowisko pozwanego/pozwanej może poprawiać pozycję negocjacyjną z drugim małżonkiem. Brak zgody  na rozwód nie jest dla powoda/powódki sytuacją komfortową, gdyż powoduje przedłużenie postępowania i eskalację konfliktu, który w większym stopniu obciąża proceduralnie powoda/powódkę. Z drugiej jednak strony, gdy nie ma podstaw do odmowy zgody na rozwód, a pozwany(a) uparcie jej odmawia, pozbawia się tym samym szansy na uzyskanie korzystnych dla siebie rozwiązań w przypadku orzeczenia rozwodu.

przeczytaj o przesłankach rozwodu

przeczytaj co w sytuacji, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny

Wymogi formalne odpowiedzi na pozew

Odpowiedź na pozew rozwodowy nie jest pismem o szczególnych wymogach. Powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy pisma procesowego, w tym oznaczenie sądu, stron i ich pełnomocników, sygnaturę akt spawy, oznaczenie “Odpowiedź na pozew”, przedstawienie żądań i ich uzasadnienie, przedstawienie faktów oraz wskazanie dowodów na ich poparcie, podpis, wymienienie załączników, kopię odpowiedzi i załączników. Wniesienie odpowiedzi na pozew jest wolne od opłaty sądowej.

Wzór odpowiedzi na pozew

Przygotowując odpowiedź na pozew można skorzystać z gotowego wzoru, który z łatwością odnajdziesz w Internecie. Warto jednak rozważyć zlecenie sporządzenia odpowiedzi wyspecjalizowanemu prawnikowi, gdyż pozwoli to kompleksowo ułożyć całą taktykę procesową i wziąć pod uwagę różne możliwe scenariusze. Uzyskanie u adwokata porady prawnej oraz sporządzenie odpowiedzi na pozew w typowej sprawie  w Katowicach nie powinno kosztować więcej niż 250-300 zł.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych wzorów odpowiedzi na pozew, które odnoszą się do zamieszczonych w serwisie wzorów pozwu.

 

Wzór 1.1: Odpowiedź na pozew o rozwód bez orzekania o winie – Sąd Okręgowy w Katowicach

Wzór 2.1.: Odpowiedź na pozew o rozwód z winy pozwanej – Sąd Okręgowy w Gliwicach

Wzór 3.1: Odpowiedź na pozew o rozwód z winy obu stron – Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział Zamiejscowy w Rybniku

Wzór 4.1: Odpowiedź na pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów – Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Wzór 5.1: Odpowiedź na pozew o rozwód – pozwany mieszkający za granicą – Sąd Okręgowy w Katowicach

Wzór 6.1: Odpowiedź na pozew o rozwód z winy pozwanego – Sąd Okręgowy w Częstochowie